Photograph of Dr Susan Ross
Dr Susan Ross, Gaelic Wikipedian.


Gaelic Wikipedia logo

A Gaelic specialist has been appointed to work with one of the world's most popular websites to increase its Gaelic-language content.

Dr Susan Ross has been appointed as the first ever Gaelic Wikipedian, based at the National Library of Scotland. The role involves working with Gaelic groups across Scotland to develop Uicipeid, the Scottish Gaelic Wikipedia. It is part of the much bigger online encyclopedia which currently has versions in 295 languages.

Uicipeid was set up in 2004 and has an existing dedicated group of users who have built up over 14,000 articles so far on a wide range of topics. Dr Ross will be providing support to develop and improve content, as well as offering training to attract new users. The site offers Gaelic speakers as 21st-century resource where knowledge can be stored and shared and where Gaelic speakers can exercise their Gaelic literacy skills in a creative, informal, collaborative environment.

Part of the initiative also seeks to promote use of the extensive Gaelic resources held by the National Library of Scotland, many of which can be accessed online.

For information as the project develops, visit the project page on Uicipeid.

See also our Gaelic Wikipedian media release.

 

Iomairt air loidhne a' toirt togail dhan Ghàidhlig

Thathar air eòlaiche fhastadh gus obrachadh còmhla ri tè de na làraichean-lìn as mòr-chòrdte san t-saoghal gus an t-susbaint Ghàidhlig a th' oirre a neartachadh.

Chaidh an Dr Susan Ross fhastadh mar a' chiad Uicipeidiche na Gàidhlig riamh agus bidh i stèidhichte ann an Leabharlann Nàiseanta na h-Alba.

Mar phàirt den obair seo, bidh i ag obair còmhla ri luchd na Gàidhlig air feadh na h-Alba gus Uicipeid, Wikipedia tro mheadhan na Gàidhlig,a leasachadh. Tha seo mar phàirt den encyclopaedia air loidhne ainmeil, aig a bheil an-dràsta tionndaidhean ann an 295 cànanan.

Chaidh Uicipeid a stèidheachadh ann an 2004 agus tha buidheann de luchd-cleachdaidh dìcheallach aige mar-thà, a tha air còrr is 14,000 artaigealan a sgrìobhadh gu ruige seo air farsaingeachd de chuspairean. Bheir an Dr Ross taic seachad gus susbaint a leasachadh, cho math ri bhith a' toirt seachad trèanadh gus luchd-cleachdaidh ùra a thàladh. Tha an làrach-lìn na goireas Gàidhlig don 21mh linn, far an gabh fiosrachadh is eòlas a stòradh agus a cho-roinn agus far an urrainn do luchd-labhairt na Gàidhlig na sgilean litearrachd aca sa Ghàidhlig a chleachdadh ann an àrainneachd chruthachail, neo-fhoirmeil is cho-obrachail.

Bidh e cuideachd mar amas don obair seo a bhith a' brosnachadh cleachdadh de na goireasan farsaing a th' aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ann an Gàidhlig. Tha tòrr de na goireasan seo rim faighinn air loidhne.

Airson barrachd fiosrachaidh mu adhartas air a' phròiseact, cùm sùil air duilleag a' phròiseact air Uicipeid.

30 January 2017